สมาชิกสภา

1. นายบุญหา เพ็งเพราะ ประธานสภา
2. นายเฉียบ หาญประโคน รองประธานสภา
3. นางสาวจิราภรณ์ ชิดอนันต์วงค์ เลขานุการสภา
4. นางเสาวภา ซอมประโคน สมาชิกสภา อบต. ม.8
5. นางสาวทวีพร นะราศรี สมาชิกสภา อบต. ม.2
6. นางประพิศ แก้วกอง สมาชิกสภา อบต. ม.4
7. นางพัชรากานต์ ชาญประโคน สมาชิกสภา อบต. ม.16
8. นางนภา ลอยประโคน สมาชิกสภา อบต. ม.14
9. นายสะนวน ดวงจิตร สมาชิกสภา อบต. ม.14
10. นายเฉลิม ทรงประโคน สมาชิกสภา อบต. ม.18
11. นายบุญถึง เกลียรัมย์ สมาชิกสภา อบต. ม.15
12. นายลิบ มมประโคน สมาชิกสภา อบต. ม.3
13. นายปัญญาศักดิ์ โพธิ์แก้ว สมาชิกสภา อบต. ม.13
14. นายออน อินทร์ประโคน สมาชิกสภา อบต. ม.12
15. นายเพชร บัตรประโคน สมาชิกสภา อบต. ม.11
16. นายลักษณ์ คงประโคน สมาชิกสภา อบต. ม.12
17. นายวอน ดำมีขาว สมาชิกสภา อบต. ม.5
18. นายสมัคร ดึงประโคน สมาชิกสภา อบต. ม.11
19. นายชี พอกทรัพย์ สมาชิกสภา อบต. ม.1
20. นายรามินทร์ แวงวรรณ สมาชิกสภา อบต. ม.6
21. นายสิน แป้นอาทิตย์ สมาชิกสภา อบต. ม.3
22. นายจำนงค์ ชัยสาน สมาชิกสภา อบต. ม.9
23. นายคอม ผินสู่ สมาชิกสภา อบต. ม.8
24. นายสมใจ มมประโคน สมาชิกสภา อบต. ม.16
25. นายศรีชัย ปะนาประโคน สมาชิกสภา อบต. ม.15
26. นายบุญจอง พิศบัติ สมาชิกสภา อบต. ม.17
27. นายสุเทพ มมประโคน สมาชิกสภา อบต. ม.17
28. นายถนอม โพธิ์แก้ว สมาชิกสภา อบต. ม.10
29. นายมานิจ ทองกุล สมาชิกสภา อบต. ม.9
30. นายเดชา โพธิ์แก้ว สมาชิกสภา อบต. ม.13
31, นายนิราศ แยกยอง สมาชิกสภา อบต. ม.7
32. นายคมสัน สมสาย สมาชิกสภา อบต. ม.4
33. นายปฐพร สลับเพชร สมาชิกสภา อบต. ม.7
34. นายถวัลย์ มุ่งบุญ สมาชิกสภา อบต. ม.5
35. นายสมพงษ์ บุญจริง สมาชิกสภา อบต. ม.6
36. นายธน ศรีบุญเรือง สมาชิกสภา อบต. ม.18
37. นายเกอะ อุลิตประโคน สมาชิกสภา อบต. ม.2