หัวหน้าส่วน

1. นางสาวจิราภรณ์ ชิดอนันต์วงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
2. นางสาวปิยะพัชร ศรีชนะ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
3. นางสาวพัทยา ปานะโปย หัวหน้าสำนักปลัด
4. นางฉวีวรรณ กังประโคน ผอ.กองคลัง
5. นายพิเชษฐ์ แวดล้อม ผอ.กองช่าง
6. นางอรุณรัตน์ ทิพย์นางรอง ผอ.กองสวัสดิการ
7. นางสาวอรุณมาศ สุนา ผอ.กองการศึกษา