พฤษภาคม 24 2018
111

ขอเชิญชวนประชาชน จัดทำ “ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน”

องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ขอความร่วมมือคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน สถานศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐ/เอกชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลจรเข้มาก ร่วมกันจัดทำ “ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก” เพื่อช่วยลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง และเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ข่าวประชาสัมพันธ์