การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562

งานพัสดุและทรัพย์สิน ได้จัดทำรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามแบบ ผด.2, ผด.5 (แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง, และแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

https://drive.google.com/file/d/1NjQApwibfxfDeK4CbvnOR6zqDa78JLBg/view?usp=sharing