สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งานพัสดุและทรัพย์สิน ได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยได้รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไว้ตามแบบ สขร.1

(รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ)

https://drive.google.com/file/d/14NArEwtt4nlh7N1pMc3BAp20RsO1EVwn/view?usp=sharing