พฤศจิกายน 02 2018
Untitled

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

Untitled

องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ได้จัดทำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ตาม มาตรา 7 (1) (2) (3) และ (4) โดยสามารถคลิกบนรูปภาพหรือข้อความเพื่อเปิดลิงค์ไปยัง ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.จรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์