มีนาคม 21 2019
8

โครงการขยับกาย สบายชีวี

8 12

21 มีนาคม 2562 นายไพฑูรย์ บาลโสง นายก อบต.จรเข้มาก เป็นประธานเปฺิดโครงการขยับกายสบายชีวีของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จรเข้มากโดยมีภาคีร่วมกับชมรมขยับกายสบายชีวี รพ.สต.บ้านจรเข้มาก รพ.สต.บ้านโคกเมือง พี่น้องในชุมชนให้ทุกกลุ่มอายุ ทุกกลุ่มอาชีพ ได้มีสิทธิมีโอกาสและมีส่วนร่วมที่จะได้รับการบริการสาธารณสุขที่จำเป็นในการพัฒนาสุขภาพอย่างเท่าเทียมกัน อันจะทำให้ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ 9 ดี BCM (Buriram Case Management Modet) ดีที่ 4 สุขภาพแข็งแรง มีวัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
2.เพื่อเสริมสร้างความรู้ ให้ประชาชนได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย
3.เพื่อปลูกฝังให้ประชาชนได้หันมาให้ความสำคัญในการเอาใจใส่ดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น
4.เพื่อให้ประชาชนได้เห็นคุณค่าและให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆของชุมชน