เมษายน 26 2019
2

วันสงกราต์และวันครอบครัว

2 3

12 เมษายน 2562 อบต.จรเข้มาก จัดงานประเพณีสงกรานต์และวันครอบครัว ณ วัดป่าโคกเครือ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของคนไทย