เมษายน 26 2019
2

“โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวียืนยาวด้วยอาหารสุขภาพ”

2 IMG_2324

25 เมษายน 2562 นายไพฑูรย์ บาลโสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด”โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวียืนยาวด้วยอาหารสุขภาพ” ซึ่งในวันนี้มีการอบรมให้ความรู้จากวิทยากร 3 ท่าน คือ คุณขวัญเนตร ศรีเสมอ เภสัชกร โรงพยาบาลประโคนชัย คุณอำไพ จันทร์วงศ์ และผู้ใหญ่ประสิทธิ์ ลอยประโคน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 กิจกรรมและโครงการฯ เหล่านี้ เป็นเครื่องมือที่ใช้ขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุ ให้พัฒนาไปตามกรอบ แนวทาง หลักสูตร และเป้าประสงค์ที่ผู้อำนวยการ และคณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุได้กำหนดไว้ เพื่อการมีความสุขและมีสุขภาพดีของผู้สูงวัยในตำบลจรเข้มาก