มิถุนายน 14 2019
IMG_20190614_110434_1

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

14 มิถุนายน 2562 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565) และข้อราชการสำคัญ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้กำหนดกรอบและแนวทางในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ส่วนราชการต่างๆ มีเป้าหมายในการปฏิบัติราชการในทิศทางเดียวกัน

IMG_20190614_110434_1 IMG_20190614_091432 IMG_20190614_114947