มิถุนายน 18 2019
1

โครงการปลูกหญ้าแฝก

18 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ดำเนินโครงการขยายพันธุ์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ เพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 และสนองพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ร่วมคิด ร่วมทำ สร้างจิตสำนึก เข้าใจประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ฟื้นฟูดินเสื่อมเโทรม ฯลฯ

1 3 35