โครงการฝึกอาชีพกลุ่มสตรีตำบลจรเข้มาก

26 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก จัดอบรมโครงการฝึกอาชีพกลุ่มสตรีตำบลจรเข้มาก(หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์และพวงหรีด) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ การพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้) ส่งเสริมการรวมกลุ่มและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น..การอบรมครั้งมีวิทยากรที่ทรงคุณค่าคือคุณครูลำเจียก ใหม่คามิ และคณะ ขอบคุณจริงๆที่มาสอนให้กับพี่น้องตำบลจรเข้มาก และจะขยายผลต่อไปคะ

1 10