โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม

28 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มากจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ่านจรเข้มากและโรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ ณ วัดป่าโคกเครือ

2 22