สิงหาคม 27 2019
22862 สปสช. ม.4_๑๙๐๘๒๓_0038

กำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก

22 สิงหาคม 2562 นายไพฑูรย์ บาลโสง นายก อบต.จรเข้มาก เป็นประธานเปิดอบรมโครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลิอดออกบ้านกระสัง หมู่ที่ 4 ต.จรเข้มาก มีนางสาวจิราภรณ์ ชิดอนันต์วงศ์ ปลัด อบต.จรเข้มาก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และเราได้รับเกียรติจากคุณวันชัย น้อยพลี นักวิชาการสาสาธารณสุขฯ เป็นวิทยากร ขอบคุณผู้ใหญ่อีด สอนประโคน คุณประพิศ แก้วกอง คุณคมสัน สมสาย ส.อบต.ม.4 คุณน้ำพราว ปานะโปย ครู กศน.และคณะครู และพี่น้องบ้านกระสัง”ร่วมแรง ร่วมใจ พัฒนาบ้านกระสังอย่างยั่งยืน

22862 สปสช. ม.4_๑๙๐๘๒๓_0038 22862 สปสช. ม.4_๑๙๐๘๒๓_0054