สิงหาคม 27 2019
S__9764872

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

13 สิงหาคม 2562 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ…..ผ่านวาระแรกไปด้วยดี

S__9764872 S__9764894