สิงหาคม 27 2019
26862 ประชุมสภา_๑๙๐๘๒๗_0039

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

26 สิงหาคม 2562 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พิจารณาร่างข้อบัญํติองค์การบริการส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 และข้อบัญญัติฯด้านสาธารณสุข ผ่านวาระ2และวาระ3 เสนอนายอำเภอประโคนชัยอนุมัติต่อไป

26862 ประชุมสภา_๑๙๐๘๒๗_0039 26862 ประชุมสภา_๑๙๐๘๒๗_0005