โครงการบ้านเรือนสะอาด หมู่บ้านสวยงาม ปลอดภัย ปลอดโรค

17 กันยายน 2562 นายพิเชษฐ์ ต่างประโคน รองนายก อบต.จรเข้มาก เป็นประธานเปิดอบรมโครงการบ้านเรือนสะอาด หมู่บ้านสวยงาม ปลอดภัย ปลอดโรค ณ บ้านกระสัง ม.4 ต.จรเข้มาก ซึ่งเป็นโครงการต่อยอดการพ้ฒนาหมู่บ้าน เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง เป็นแหล่งก่อโรคต่างๆ เช่นโรคไข้เลือดออก เป็นต้น มีนางสาวจิราภรณ์ ชิดอนันต์วงศ์ ปลัด อบต.จรเข้มากกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และวิทยากรที่มีองค์ความรู้คือคุณพาพัชร์ ศรีชนะ และนางวรารัตน์ ชำนาญกลาง จนท.บริหารทั่วไปและนางสาวกรรณิการ์ โหระ ผช.เจ้าพนักงานสาธารณสุข อบต.จรเข้มาก เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ขอบคุณนายอีด สอนประโคน ผู้ใหญ่บ้าน นางประพิศ แก้วกอง นายคมสัน สมสาย ส.อบต. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน…ที่ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านสะอาด ปลอดภัย ปลอดโรค

4

IMG_20190917_103357_BURST004 IMG_20190917_110701