โครงการอนุรักษ์พันพืชฯ

13 กันายน 2562 นายไพฑูรย์ บาลโสง นายก อบต.จรเข้มากและนางสาวจิราภรณ์ ชิดอนันต์วงศ์ ปลัด อบต.จรเข้มาก ประชุมชี้แจงแนวทางการสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) ของตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ที่ประชุมมีมติเห็ชอบในการสมัครเป็นสมาชิก”ฐานทรัพยากรท้องถิ่น” ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้

28 24