ตุลาคม 30 2019
10ต.ค.ชี้แนะแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง_๑๙๑๐๑๖_0019

เสนอแนะแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

10 ตุลาคม 2562 นายไพฑูรย์ บาลโสง นายก อบต.จรเข้มาก มอบหมายให้กองคลังนำเสนอแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังฯ ให้แก่ผู้ปฎิบัติงานในองค์กรฯให้ถือเป็นแนวทางปฎิบัติ

10ต.ค.ชี้แนะแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง_๑๙๑๐๑๖_0019 10ต.ค.ชี้แนะแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง_๑๙๑๐๑๖_0017