การติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

https://drive.google.com/open?id=1UEIr0dnow6IVLEAcJmktW0IjZi1JOYyQ