messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก contact_phone ติดต่อ อบต. info e-book

องค์การบริหารส่วนตำบล
จรเข้มาก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
account_box สมาชิกสภา
นายศุภวิชญ์ พิทักษา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
โทร : 0813591475
นายสมัคร ดึงประโคน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
โทร : 0633670489
นางสาวจิราภรณ์ ชิดอนันต์วงศ์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
โทร : 0939535994
นางสาวนัชธนิชา หาญประโคน
สมาชิกสภา อบต. ม.1
โทร : 0804637988
นางนันท์นภัส ดาทอง
สมาชิกสภา อบต. ม.2
โทร : 0902439427
นายศิริชัย วิเศษสัตย์
สมาชิกสภา อบต. ม.3
โทร : 0931482794
นายคมสัน สมสาย
สมาชิกสภา อบต. ม.4
โทร : 0848319038
นายนำ สายแก้ว
สมาชิกสภา อบต. ม.5
โทร : 0924761545
นายรามินทร์ แวงวรรณ
สมาชิกสภา อบต. ม.6
โทร : 0880501199
นายศุภฤกษ์ ปลาน้อย
สมาชิกสภา อบต. ม.8
โทร : 0897211072
นายจำนงค์ ชัยสาน
สมาชิกสภา อบต. ม.9
โทร : 0862472919
นายบุญหา เพ็งเพราะ
สมาชิกสภา อบต. ม.10
โทร : 0819677015
นายออน อินทร์ประโคน
สมาชิกสภา อบต. ม.12
โทร : 0802969257
นายปัญญาศักดิ์ โพธิ์แก้ว
สมาชิกสภา อบต. ม.13
โทร : 0627411799
นายเย็น สมัครคดี
สมาชิกสภา อบต. ม.14
โทร : 0639658236
นายอนงค์ สิงหลอด
สมาชิกสภา อบต. ม.15
โทร : 0807302306
นายสะอาด ทำนา
สมาชิกสภา อบต. ม.16
โทร : 0970209873
นายบุญจอง พิศบัติ
สมาชิกสภา อบต. ม.17
โทร : 0876559881
นายธน ศรีบุญเรือง
สมาชิกสภา อบต. ม.18
โทร : 0862547540