องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก contact_phone ติดต่อ อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบล
จรเข้มาก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ที่อยู่ 85 หมู่ 5 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์ : 044-666247 โทรสาร : 044-666248

คู่มือสำหรับประชาชน
folder คู่มือสำหรับประชาชน
อพ-สธ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 62
account_box สมาชิกสภา
(นายบุญหา เพ็งเพราะ)
ประธานสภา
(นายบุญหา เพ็งเพราะ)
ประธานสภา
(นายเฉียบ หาญประโคน)
รองประธานสภา
(นายเฉียบ หาญประโคน)
รองประธานสภา
(นางสาวจิราภรณ์ ชิดอนันต์วงค์)
เลขานุการสภา
(นางสาวจิราภรณ์ ชิดอนันต์วงค์)
เลขานุการสภา
(นายชี พอกทรัพย์)
สมาชิกสภา อบต. ม.1
(นายชี พอกทรัพย์)
สมาชิกสภา อบต. ม.1
(นางสาวทวีพร นะราศรี)
สมาชิกสภา อบต. ม.2
(นางสาวทวีพร นะราศรี)
สมาชิกสภา อบต. ม.2
(นายเกอะ อุลิตประโคน)
สมาชิกสภา อบต. ม.2
(นายเกอะ อุลิตประโคน)
สมาชิกสภา อบต. ม.2
(นายลิบ มมประโคน)
สมาชิกสภา อบต. ม.3
(นายลิบ มมประโคน)
สมาชิกสภา อบต. ม.3
(นายสิน แป้นอาทิตย์)
สมาชิกสภา อบต. ม.3
(นายสิน แป้นอาทิตย์)
สมาชิกสภา อบต. ม.3
(นางประพิศ แก้วกอง)
สมาชิกสภา อบต. ม.4
(นางประพิศ แก้วกอง)
สมาชิกสภา อบต. ม.4
(นายคมสัน สมสาย)
สมาชิกสภา อบต. ม.4
(นายคมสัน สมสาย)
สมาชิกสภา อบต. ม.4
(นายวอน ดำมีขาว)
สมาชิกสภา อบต. ม.5
(นายวอน ดำมีขาว)
สมาชิกสภา อบต. ม.5
(นายถวัลย์ มุ่งบุญ)
สมาชิกสภา อบต. ม.5
(นายถวัลย์ มุ่งบุญ)
สมาชิกสภา อบต. ม.5
(นายรามินทร์ แวงวรรณ)
สมาชิกสภา อบต. ม.6
(นายรามินทร์ แวงวรรณ)
สมาชิกสภา อบต. ม.6
(นายสมพงษ์ บุญจริง)
สมาชิกสภา อบต. ม.6
(นายสมพงษ์ บุญจริง)
สมาชิกสภา อบต. ม.6
(นายนิราศ แยกยอง)
สมาชิกสภา อบต. ม.7
(นายนิราศ แยกยอง)
สมาชิกสภา อบต. ม.7
(นายปฐพร สลับเพชร)
สมาชิกสภา อบต. ม.7
(นายปฐพร สลับเพชร)
สมาชิกสภา อบต. ม.7
(นางเสาวภา ซอมประโคน)
สมาชิกสภา อบต. ม.8
(นางเสาวภา ซอมประโคน)
สมาชิกสภา อบต. ม.8
(นายคอม ผินสู่)
สมาชิกสภา อบต. ม.8
(นายคอม ผินสู่)
สมาชิกสภา อบต. ม.8
(นายจำนงค์ ชัยสาน)
สมาชิกสภา อบต. ม.9
(นายจำนงค์ ชัยสาน)
สมาชิกสภา อบต. ม.9
(นายมานิจ ทองกุล)
สมาชิกสภา อบต. ม.9
(นายมานิจ ทองกุล)
สมาชิกสภา อบต. ม.9
(นายถนอม โพธิ์แก้ว)
สมาชิกสภา อบต. ม.10
(นายถนอม โพธิ์แก้ว)
สมาชิกสภา อบต. ม.10
(นายเพชร บัตรประโคน)
สมาชิกสภา อบต. ม.11
(นายเพชร บัตรประโคน)
สมาชิกสภา อบต. ม.11
นายสมัคร ดึงประโคน
สมาชิกสภา อบต. ม.11
นายสมัคร ดึงประโคน
สมาชิกสภา อบต. ม.11
(นายออน อินทร์ประโคน)
สมาชิกสภา อบต. ม.12
(นายออน อินทร์ประโคน)
สมาชิกสภา อบต. ม.12
(นายลักษณ์ คงประโคน)
สมาชิกสภา อบต. ม.12
(นายลักษณ์ คงประโคน)
สมาชิกสภา อบต. ม.12
(นายปัญญาศักดิ์ โพธิ์แก้ว)
สมาชิกสภา อบต. ม.13
(นายปัญญาศักดิ์ โพธิ์แก้ว)
สมาชิกสภา อบต. ม.13
(นายเดชา โพธิ์แก้ว)
สมาชิกสภา อบต. ม.13
(นายเดชา โพธิ์แก้ว)
สมาชิกสภา อบต. ม.13
(นางนภา ลอยประโคน)
สมาชิกสภา อบต. ม.14
(นางนภา ลอยประโคน)
สมาชิกสภา อบต. ม.14
(นายสะนวน ดวงจิตร)
สมาชิกสภา อบต. ม.14
(นายสะนวน ดวงจิตร)
สมาชิกสภา อบต. ม.14
(นายบุญถึง เกลียรัมย์)
สมาชิกสภา อบต. ม.15
(นายบุญถึง เกลียรัมย์)
สมาชิกสภา อบต. ม.15
(นายศรีชัย ปะนาประโคน)
สมาชิกสภา อบต. ม.15
(นายศรีชัย ปะนาประโคน)
สมาชิกสภา อบต. ม.15
(นางพัชรากานต์ ชาญประโคน)
สมาชิกสภา อบต. ม.16
(นางพัชรากานต์ ชาญประโคน)
สมาชิกสภา อบต. ม.16
(นายสมใจ มมประโคน)
สมาชิกสภา อบต. ม.16
(นายสมใจ มมประโคน)
สมาชิกสภา อบต. ม.16
(นายบุญจอง พิศบัติ)
สมาชิกสภา อบต. ม.17
(นายบุญจอง พิศบัติ)
สมาชิกสภา อบต. ม.17
(นายสุเทพ มมประโคน)
สมาชิกสภา อบต. ม.17
(นายสุเทพ มมประโคน)
สมาชิกสภา อบต. ม.17
(นายเฉลิม ทรงประโคน)
สมาชิกสภา อบต. ม.18
(นายเฉลิม ทรงประโคน)
สมาชิกสภา อบต. ม.18
(นายธน ศรีบุญเรือง)
สมาชิกสภา อบต. ม.18
(นายธน ศรีบุญเรือง)
สมาชิกสภา อบต. ม.18
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายไพฑูรย์ บาลโสง
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลจรเข้มาก
นายไพฑูรย์ บาลโสง
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลจรเข้มาก
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร