องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก contact_phone ติดต่อ อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบล
จรเข้มาก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ที่อยู่ 85 หมู่ 5 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์ : 044-666247 โทรสาร : 044-666248คู่มือสำหรับประชาชน
apps คู่มือสำหรับประชาชน
อพ-สธ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 23
account_box กองคลัง
นางฉวีวรรณ กังประโคน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0862634011
นางฉวีวรรณ กังประโคน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0862634011
นางพรทิพย์ ดึงประโคน
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 0918344673
นางพรทิพย์ ดึงประโคน
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 0918344673
นางปภาวรินทร์ ประเมินชัย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 0813152505
นางปภาวรินทร์ ประเมินชัย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 0813152505
นางสาวศันสนีย์ คงสืบ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 0889697814
นางสาวศันสนีย์ คงสืบ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 0889697814
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุ
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวจุฑามาศ พูนมา
ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี
โทร : 0812654290
นางสาวจุฑามาศ พูนมา
ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี
โทร : 0812654290
นางสาวลลิตา เขียวรัมย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 0837478884
นางสาวลลิตา เขียวรัมย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 0837478884
นางสาววัลลภา สลับเพชร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 0618875775
นางสาววัลลภา สลับเพชร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 0618875775
นางสาวปพิชญา เดียรประโคน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 0620315603
นางสาวปพิชญา เดียรประโคน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 0620315603
นายชุมพล เสือประโคน
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0997514319
นายชุมพล เสือประโคน
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0997514319
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวิสุทธิ์ หมายประโคน
นายก อบต.จรเข้มาก
นายวิสุทธิ์ หมายประโคน
นายก อบต.จรเข้มาก