ชื่อเรื่อง : ป ร ะ ก า ศ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบประจำปี 2563
ชื่อไฟล์ : y9k5d6zMon20705.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับรองผลการตรวจสอบงบการเงิน และรายงานผลการตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 แล้ว จึงประกาศมาเพื่อทราบ ณ โอกาสนี้