องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก contact_phone ติดต่อ อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบล
จรเข้มาก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ที่อยู่ 85 หมู่ 5 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์ : 044-666247 โทรสาร : 044-666248คู่มือสำหรับประชาชน
apps คู่มือสำหรับประชาชน
อพ-สธ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 58
check_circle นโยบายการบริหาร
นโยบายการบริหาร อบต.จรเข้มาก
เจตนารมณ์ในการทำงาน กระผม นายไพฑูรย์ บาลโสง ในวันที่ 30 กันยายน 2555 ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องชาวตำบลจรเข้มาก ให้ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก พร้อมคณะผู้บริหารมีความภูมใจเป็นอย่างยิ่งต้องขอขอบพระคุณทุกคะแนนเสียงคณะผู้บริหาร พร้อมที่จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน ตำบลจรเข้มาก ถือได้ว่าเป็นตำบลที่มีรูปแบบการพัฒนาที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมของพี่น้องทุกภาคส่วนในตำบล ในการพัฒนาในทุก ๆ ด้านอย่างจริงจังทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี บทบาทหน้าขององค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก มีแนวทางในการดำเนินกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ที่ครอบคลุมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาการศึกษา การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริมการท่องเที่ยวการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมอาชีพ พร้อมทั้งได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวในการพัฒนาท้องถิ่นและยึดแนวนโยบายของรัฐบาลในการบริหารประเทศ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของคนไทยทั้งประเทศ สุดท้ายนี้ กระผมขอให้ท่านผู้อ่านติดตามรายละเอียดในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ได้ในเล่ม นะครับ หากท่านต้องการแสดงความคิดเห็น หรือต้องการทราบข้อมูลต่าง ๆ สามารถติดต่อได้โดยตรงที่องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ได้เลยครับ ขอบพระคุณครับ วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก มีวิสัยทัศน์การพัฒนาตำบลจรเข้มาก คือ“ จรเข้มากเมืองแห่งความสุข ” พันธกิจ ภารกิจที่ 1 การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ภารกิจที่ 2 การพัฒนาทางด้านสังคม ปรับปรุงและส่งเสริมพัฒนาระบบการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ตลอดจนอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ภารกิจที่ 3 การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนและจัดหารายได้ เพื่อนำไปใช้จ่ายในโครงการต่าง ๆ และการจัดรายได้ให้กับประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยการส่งเสริมอาชีพต่างๆให้กับกลุ่ม ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษี การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภารกิจที่ 4 การพัฒนาทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภารกิจที่ 5 การพัฒนาการเมืองการบริหารงาน ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆและประชาชน การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ การพัฒนาสถานที่ราชการไว้บริการประชาชน ภารกิจที่ 6 การพัฒนา­การท่องเที่ยว ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาปรับปรุงเส้นทางการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม ส่งเสริมสินค้า OTOP ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้ 1.1 การจัดการศึกษา 1.2 ส่งเสริมกีฬา สุขภาพ และการป้องกันควบคุมโรค 1.3 การสงเคราะห์ การจัดสวัสดิการยกระดับคุณภาพชีวิต และพัฒนาสถาบันครอบครัว 1.4 สร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ 1.5 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับ AC ในปี 2558 1.6 ปรับโครงสร้างผังเมืองเพื่อรองรับการขยายตัวของประชากรให้เหมาะสม 1.7 ส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนในหมู่บ้าน ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้ 2.1 ส่งเสริมการท่องเที่ยว 2.2 บำรุงรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2.3 การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว 2.4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อบริการด้านการท่องเที่ยว 2.5 การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AC) 2.6 เชื่อมโยงระบบขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว ุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้ 3.1 การพัฒนาและส่งเสริม การทำการเกษตรอินทรีย์และอินทรีย์ชีวภาพ ในการเพิ่มมูลค่าสินค้า เกษตรกรรม 3.2 การส่งเสริมการฝึกอบรมการประกอบอาชีพ 3.3 การส่งเสริมการผลิตสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 3.4 สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตรกรรม 3.5 ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน 3.6 ยกระดับสินค้าเกษตรกรรมเพื่อการแข่งขันในประชาคมอาเซียน (AC) 3.7 พัฒนาระบบแหล่งน้ำและแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค 3.8 ขยายผลแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3.9 ส่งเสริมการพัฒนาและแปรรูปสินค้าเกษตรกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้ 4.1 การจัดให้มีการพัฒนาบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ ระบบประปา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการก่อสร้างอื่นๆ 4.2 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 4.3 การแก้ไขปัญหายาเสพติด การทุจริตคอรัปชั่น 4.4 การสนับสนุน ส่งเสริม และคุ้มครองผู้บริโภค 4.5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.6 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น 4.7 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4.8 เชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งในเส้นทางระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่น 4.9 สร้างจิตสำนึกและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร แผนงานและโครงการหลักที่จะดำเนินงาน การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน การพัฒนาทางด้านการศึกษา การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน การพัฒนาด้านสาธารณสุข การพัฒนาทางด้านสังคม การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนางานเทศบาล
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวิสุทธิ์ หมายประโคน
นายก อบต.จรเข้มาก
นายวิสุทธิ์ หมายประโคน
นายก อบต.จรเข้มาก